Tájékoztatók

Tájékoztatók

 

 

Spkorúak Háza Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Spkorúak Háza Idősek Otthona

 1. Miskolc, Eperjesi u 5. Tel: 46-500-540, fax: 46-500-549.

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. honlap: www.szepkoruakhaza.hu

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

 

 

Az intézmény megnevezése:            Szépkorúak Háza Nonprofit Kft. Működési helye:                               3526 Miskolc, Eperjesi u. 5. szám

Ellátási forma:                                  tartós bentlakásos, ápolást-, gondozást nyújtó intézmény

Befogadó képessége:                        100 férőhely

Tel:                                                   46/ 500-540

E-mail:                                              Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap:                                             www.szepkoruakhaza.hu

Az intézmény vezetője:                    Gálné Pataki Zsuzsanna Gabriella, ügyvezető igazgató

 

Intézményünk  demenciában  szenvedőket,  pszichiátriai  és  szenvedélybetegeket  nem  tud

fogadni!

Az intézmény az Szt.67. §. (1) bekezdése szerinti teljes körű ellátást nyújt, amelynek értelmében

biztosítja:

Ø  napi huszonnégy órás szolgálatot

Ø  a lakhatás, valamint a folyamatos fűtés- és melegvíz-szolgáltatást, világítást

Ø  a napi ötszöri étkezést, melyből legalább egy alkalommal meleg ételt

Ø  orvosi javaslatra, az orvos előírásainak megfelelő étkezési lehetőséget (pl. diéta, gyakoribb étkezés), amennyiben azt az ellátást igénybe vevő egészségi állapota indokolja

Ø  szükség esetén a ruházattal, illetve textíliával való ellátást, amennyiben az ellátást igénybe vevő megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem rendelkezik, a ruházat, illetve textília tisztítását, jelölését és javítását a házirendben meghatározott módon

Ø  szükség szerint az incontinens betegek ellátásához szükséges anyagokat, eszközöket,

Ø az egészségügyi ellátást, melynek keretében gondoskodik az ellátást igénybe vevő egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról, szükség szerinti ápolásáról, valamint a szakorvosi ellátáshoz és a kórházi kezeléshez való hozzájutásáról

Ø  térítésmentesen  az  intézmény  orvosa  által  havonta  összeállított  alapgyógyszerkészlet

gyógyszereit.

Ø  az ellátást igénybe vevő költségén az alapgyógyszerkészlet körébe tartozó gyógyszereken túlmenően felmerülő rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet beszerzését. (A rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet költségének viselésére az intézmény csak az

1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet 52. §. (6) és (8) bekezdéseiben szabályozott esetekben köteles)

Ø  a gyógyászati segédeszköz ellátás körében a testtávoli eszköznek az intézmény költségén, a testközeli segédeszköznek az ellátást igénybe vevő költségén történő beszerzését. (A testközeli segédeszköz költségeinek viselésére az intézmény csak az 1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet 52. §. (6) bekezdéseiben szabályozott esetekben köteles)

Ø    az ellátást igénybe vevő mentálhigiénés ellátását, melynek keretében biztosítja többek között:

 1. a személyre szabott bánásmódot
 2. a  konfliktushelyzetek  kialakulásának  megelőzése  érdekében  az  egyéni,  csoportos

megbeszélést

 1. a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit

 

o a szükség szerinti foglalkozást

o a családi és társadalmi kapcsolatok kulturált és zavartalan fenntartásának személyi és

tárgyi  feltételeit,  így  különösen  erre  a  célra  az  intézményben  megfelelő  helyiség

biztosításával

 1. a hitélet gyakorlásának feltételeit.

Az intézmény köteles gondoskodni az ellátást igénybe vevőnek az intézménybe bevihető és oda bevitt érték- és vagyontárgyainak, személyes tárgyainak megfelelő és  - szükség esetén - biztonságos elhelyezéséről és megőrzéséről.

 

Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevők személyi térítési díjat fizetnek, melyet a mindenkori hatályos jogszabályoknak figyelembe vételével határozunk meg.

A 2021. évi intézményi térítési díj 4 800,- Ft. naponta.

 

Az  intézményben  ellátottjogi  képviselő  működik,  aki  az  ellátást  igénybe  vevő  részére  nyújt segítséget jogai gyakorlásában.

 

Az ellátást igénybe vevő hozzájárulását adja:

 

Ø  Az intézmény háziorvosa és szakorvosai lássák el, és ezzel elfogadja az általuk javasolt

terápiás célú intézkedéseket is.

 

Ø  Elfogadja, hogy a számára szükséges gyógyszereket az intézmény szakszemélyzete a szakma szabályainak megfelelően adagolja.

 

 

3.6. Az ellátást igénybe vevő kérheti:

 

Ø  A beköltözés napjától az állandó lakcíme az intézmény címe legyen.

 

Ø  Nyugellátása a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kerüljön átjelentésre az új lakcímére, és abból a megállapított térítési díj,  a gyógyszerköltség, illetve szükség szerint az egyéb, az ellátottat terhelő  költségek levonásra kerüljenek (a szolgáltatás térítésmentes).

 

Az intézményi jogviszony megszűnik:

 

Ø  az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,

Ø  az ellátást igénybe vevő halálával,

Ø  ha az ellátást igénybe vevő a házirendet súlyosan megsérti, azonnali hatályú felmondással

Ø  az érdekképviseleti fórum javaslata alapján az ügyvezető az ellátás megszüntetéséről, illetve más intézményben történő áthelyezésről való döntése alapján történő felmondással

Ø  határozott idejű intézményi elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával,

Ø  ha hat hónapon át folyamatosan térítésidíj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését,

Ø  a Megállapodás felmondásával,

Ø  a felek közös megegyezésével

 

A  jogviszony  felmondására  az  ellátást  igénybe  vevő,  illetve  törvényes  képviselője  jogosult. Felmondás esetén a felmondási idő 3 hónap

 

Szépkorúak Háza

Idősek Otthona

 

Tájékoztatás a Covid-19 járványhelyzettel kapcsolatban

 

 

 

Tisztelt kérelmező és hozzátartozója!

 

Sajnos a jelenlegi járványhelyzet több dolgot is megváltoztatott az intézménybe való beköltözéssel kapcsolatban és az intézményi életben. Kérem a tájékoztató elolvasását és tudomásul vételét.

 

 

 1. A beköltözés feltétele az eddigi követelmények mellett a beköltözés napját megelőző 3 napon belüli, egy alkalommal elvégzett SARS-CoV-2 teszt negatív eredménye. Ettől eltérni semmilyen körülmények között nem lehet!
 2. A látogatás lehetősége védettségi igazolvánnyal  rendelkező személy, továbbá védettségi

 

igazolvánnyal rendelkező személy által felügyelt 18 év alatti személy részére biztosítható. A látogató a látogatáshoz való jogosultság igazolása érdekében köteles a védettségi igazolvány bemutatására. A védettségi igazolvánnyal nem rendelkező hozzátartozókkal a kapcsolattartás csak az előtérben ablakon keresztül, vagy elektronikus formában lehetséges. A vezetékes telefon használata ingyenes ellátottjaink számára. Természetesen a szükséges orvosi ellátás, kórházi kezelés kivételt képez.

 1. Minden nap van lehetőség csomag beadására, természetesen nem romlandó, fertőtleníthető

 

csomagokat tudunk elfogadni.

 

 1. Minden nap mind az ellátottak, mind a munkavállalók egészségi állapota felmérésre kerül:

 

hőmérőzés, kikérdezés, nyilatkozat.

 

 1. Levegőzésre, sétára az udvaron van lehetőség a 1,5 méteres távolság betartásával.

 

 1. Az intézményi liftet egyszerre csak egy személy használhatja vagy szakdolgozói kísérettel.

 

Az intézményi programokon csak szájmaszkban a szükséges távolság betartásával lehet részt

 

venni.

 

 1. Védettségi igazolvánnyal rendelkező ellátottnak biztosítani kell az intézmény elhagyásának lehetőségét.
 2. Védettségi igazolvánnyal nem rendelkező ellátott esetében is biztosítani kell az intézmény elhagyásának lehetőségét, de 72 órát meghaladó távollét után a visszatérés egy SARS-CoV-2 antigén gyorsteszt negatív eredménye birtokában történhet.

 

 

 

Szépkorúak Háza Nonprofit Kft

 

Tovább a kategóriában: « Kérelem nyomtatvány Házirend »